Φωτογραφίες 2012

Gürol Irzik
Opening Up the Philosophy of Science
Gürol Irzik
Opening Up the Philosophy of Science
Gürol Irzik
Opening Up the Philosophy of Science
Κολέτσος, Σακελλαρίου, Αραγιώργης, Αναπολιτάνος, Δημητρακόπουλος
Συμπόσιο για τη Φύση των Μαθηματικών Αντικειμένων και το
Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Μαθηματικών Αληθειών
Σακελλαρίου, Αραγιώργης, Αναπολιτάνος, Δημητρακόπουλος
Συμπόσιο για τη Φύση των Μαθηματικών Αντικειμένων και το
Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Μαθηματικών Αληθειών
Συμπόσιο για τη Φύση των Μαθηματικών Αντικειμένων και το
Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Μαθηματικών Αληθειών
Κολέτσος, Σακελλαρίου, Αραγιώργης, Αναπολιτάνος, Δημητρακόπουλος
Συμπόσιο για τη Φύση των Μαθηματικών Αντικειμένων και το
Πληροφοριακό Περιεχόμενο των Μαθηματικών Αληθειών
Τηγάνη, Ιεροδιακόνου, Παπαχρήστου, Ντιντή, Γκότσης
Συμπόσιο για τους Μετασχηματισμούς Αρχαίων Θεωριών
στην Αρχαία Παράδοση